O imprezie

Już 25 czerwca zapraszamy na kolejny epicki rejs w rytmie techno! Czeka nas niezapomniane 6 godzin przy muzyce najlepszych dj-ów w Polsce, na dwupokładowym Galeonie Dragon

Trasa rejsu to: GDYNIA-HEL-GDAŃSK-GDYNIA.

O najlepszą oprawę muzyczną zadbają:

COCOLINO
SINCZ
GIGI
MIA TWIN

Na wydarzenie można kupić bilet tylko po otrzymaniu unikatowego kodu, w związku z tym selekcja jest prowadzona już od pierwszego etapu tak, abyśmy wszyscy bawili się w odpowiedniej atmosferze, w jak najlepszym gronie.

1 PULA - 199 PLN
2 PULA - 249 PLN
3 PULA - 299 PLN

W celu zakupu biletu wystarczy napisać do nas wiadomość prywatną, wyślemy Ci kod który jest ważny 24 godziny (płatność możliwa wyłącznie kartą) i na ten kod można kupić maksymalnie dwa bilety (są dwie opcje biletów: damsko-męskie i damsko-damskie

W każdej puli jest limitowana ilość biletów, w związku z tym lepiej się pospieszyć z zakupem

Na miejscu będzie dobrze zaopatrzony bar, nie ma możliwości wnoszenia własnego alkoholu oraz innych napojów

MIEJSCE
Statek Galeon Dragon, Jana Pawła II 1, Gdynia, Prosimy Was abyście pojawili się w tym miejscu najpóźniej na 30 minut przed planowaną godziną rejsu. Prosimy nie spóźniajcie się. Pamiętajcie by mieć przy sobie bilet (wersja elektroniczna lub wydruk pdf) - wejście na pokład będzie możliwe po okazaniu biletu.

Kontakt

Prosimy o kontakt na facebooku, instagramie lub pod adresem email
kontakt@epiccruise.pl

Facebook Instagram

Regulamin

WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW STATKIEM „DRAGON” PODCZAS WYDARZENIA „EPIC CRUISE”


UWAGA!

Ewentualna zmiana line-up nie uprawnia do zwrotu zakupionego biletu

LINE-UP: Cocolino, Sincz, Gigi i Mia Twin

REGULAMIN: Organizatorem rejsu są: Don't Koks Sp. z o.o. Sprzedaż biletów na rejs, odbywa się na zasadzie przedpłaty. W przypadku gdy wszystkie bilety nie zostaną rozdystrybuowane w ramach przedsprzedaży, będą one dostępne także przed rejsem. Stosowne informacje na ten temat zostaną podane przez organizatora na stronie wydarzenia, jak również będą dostępne w miejscu zbiórki. Uczestnicy rejsu powinni stawić się w wyznaczonym miejscu najpóźniej na 30 min przed planowaną godziną rozpoczęcia rejsu. Niestawienie się w miejscu zbiórki, w wyznaczonym czasie, nie będzie podstawą do zwrotu płatności za bilet. Każdy uczestnik rejsu jest zobowiązany do okazania biletu oraz dokumentu ze zdjęciem (bilet elektroniczny lub wydruk domowy). Brak biletu będzie skutkował odmową wejścia na statek. Organizator zastrzega możliwość zmian w line-up i timetable imprezy. Ewentualne zmiany nie będą podstawą do zwrotu płatności za bilet. Organizator zastrzega możliwość nie wpuszczenia na pokład osób stwarzających zagrożenie dla pozostałych uczestników rejsu oraz osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających. Osobie nie wpuszczonej na pokład, nie będzie zwrócona płatność za bilet. Osoby uczestniczące w rejsie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników. Na pokład można wnosić sprzęt nagrywający audio-video. Na pokład nie można wnosić napojów alkoholowych oraz środków określanych przez polskie prawo jako nielegalnych w myśl zasady Don’t Koks //// . W razie nie odbycia się imprezy lub odbycia się jedynie jej części z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie będzie zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem całości lub części wartości biletu. Rejs będzie rejestrowany przez system monitoringu oraz Organizatora. Uczestnictwo w rejsie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej oraz w nagraniach utrwalonych podczas imprezy wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych). Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie statku bez dozoru właściciela. Każdy uczestnik rejsu wchodzi na pokład statku na własną odpowiedzialność. W przypadku jakichkolwiek incydentów / wypadków nie zawinionych przez Organizatora – Organizator nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Wejście na statek oraz zejście odbywa się wyłącznie po zacumowaniu statku do przystani i wyłożeniu trapu. Uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie wykonywać polecenia załogi statku oraz organizatorów związane z bezpieczeństwem i zachowaniem porządku w czasie trwania rejsu od wejścia na statek do opuszczenia statku na przystanku docelowym. Wejście na pokład statku jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów powyższego regulaminu.
Życzymy udanego muzycznie rejsu.

1. Niniejsze Warunki Przewozu Pasażerów stanowią integralną część umów przewozu pasażerów zawieranych pomiędzy Don't Koks Sp. z o.o. jako przewoźnikami a uczestnikami wydarzenia. Warunki określają prawa i obowiązki stron Umowy, której dowodem zawarcia jest otrzymany bilet zwane dalej „Bilet”. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia biletu przez pasażera.

2. Przewoźnik zobowiązuje się dokonać za Opłatą Przewozu Pasażera. Wysokość opłaty określa cennik biletowy, o którym decyduje kod promocyjny oraz termin zakupu biletu.

3. „Bilet” jest wydawany uczestnikowi na adres email po uiszczeniu opłaty. ”Bilet” powinien być pokazany przez Pasażera przed wejściem na pokład . Przez nabycie lub przyjęcie „Biletu” Pasażer oświadcza, że zapoznał się z warunkami i je akceptuje.

4. Osoba, która odbywa podróż bez „Biletu”, jest zobowiązana uiścić podwójną Opłatę za odbytą podróż. Pasażer, przystępując do skorzystania z przewozu bez „Biletu”, oświadcza, że zapoznał się z Warunkami i je akceptuje.

5. Pasażerowie obowiązani są do dokładnego sprawdzenia, czy na Statku nie pozostawili jakichkolwiek rzeczy. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie pozostawionych przez Pasażera rzeczy.

6. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie Pasażera oraz za szkody na Jego Bagażu na zasadach określonych w Kodeksie Morskim ( DzU Nr 138/2001 poz. 1545 ). Odpowiedzialność Przewoźnika jest ograniczona zgodnie z art. 181 i 182 Kodeksu Morskiego oraz art. 6, 7 i 8 Konwencji Ateńskiej do wysokości limitów 46 666 SDR/ osobę.

7. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnione odejście lub przybicie Statku, odwołanie rejsu lub zawinięcie do portów innych niż zaplanowane jeżeli powstały one z przyczyn niezależnych od niego lub Siły Wyższej.

8. Przez Siłę Wyższą rozumie się: zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nie dające się przewidzieć i niemożliwe do zapobieżenia, a także wszelkie zakłócenia porządku publicznego uniemożliwiające należyte wykonanie umowy, w tym: rozruchy, blokady, imprezy organizowane przez miasto, które wpływają na ruch statków, strajk oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, które według doświadczenia przewoźnika mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa Pasażerów lub statku oraz awarie techniczne inne niż powstałe na skutek zderzenia lub napłynięcia.

9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zdarzeń lub świadczenia usług na lądzie przed wejściem lub po zejściu ze statku. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w bagażu, które powstały przed wniesieniem na pokład albo po wyładowaniu ze Statku. Przewoźnik nie odpowiada za szkody Pasażera wynikłe ze zdarzeń, które wystąpiły w sąsiedztwie statku lub na terenie używanym przez Pzewoźnika.

10. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zejścia z kursu w celu ratowania ludzkiego życia, w celu próbowania udzielenia pomocy innym statkom i towarom w niebezpieczeństwie lub z jakichkolwiek uzasadnionych przyczyn. Takie zejście z kursu nie będzie nienależytym wykonaniem umowy, a Pasażerom nie będą z tego powodu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia. W szczególności statek może, w razie stwierdzenia takiej potrzeby przez przewoźnika lub kapitana, zawijać do wszystkich portów z pilotem lub bez, holować, ratować mienie lub życie na morzu, schodzić z wyznaczonej trasy lub zawracać, przedłużać lub skracać postoje, postępować według zarządzeń władz miejsca postoju dotyczących ruchu statków i pasażerów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo podstawienia Statków zastępczych, zmiany miejsca lub daty odpłynięcia lub przypłynięcia Statku do celu podróży, czy też nawet odwołania podróży. Pasażerowi nie przysługuje w takich przypadkach prawo do odszkodowania oraz do zwrotu wydatków spowodowanych tu opisanymi okolicznościami, ani też prawo do domagania się odszkodowania za ewentualne szkody wynikłe z opóźnienia podróży.

11. W razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Pasażer obowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Przewoźnika o zaistniałym wypadku. Pasażer obowiązany jest ponadto zgłosić swe roszczenie wobec przewoźnika na piśmie najpóźniej w ciągu 15 dni od zejścia ze statku. Domniemywa się, że Pasażer, który nie dopełnił tych obowiązków ukończył podróż zdrów i cały.

12. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody spowodowane zawinionym lub niedbałym działaniem lub zaniechaniem i jest obowiązany do pokrycia kosztów lub usunięcia ewentualnych szkód.

13. Pasażer obowiązany jest w trakcie przewozu bezwzględnie stosować się do warunków, przepisów porządkowych obowiązujących na statku oraz poleceń kapitana statku i jego załogi. Jeżeli Pasażer narusza warunki, przepisy porządkowe obowiązujące na statku lub polecenia kapitana statku albo załogi, albo swoim zachowaniem stwarza chociażby potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa statku lub innych Pasażerów albo zakłóca spokój innych Pasażerów, przewoźnik upoważniony jest do odmowy wykonania Przewozu lub do odmowy wstępu na pokład Statku. W przypadku gdy Pasażer znajduje się na pokładzie, przewoźnik ma prawo wezwać odpowiednie Służby Porządkowe.

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form